Zasady Gry (do 25.07.2016)

 • Zasady Gry


  § 1. Konta


  1.1. Liczba kont
  Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto na każdym serwerze w Tentlan.


  1.2. Multikonta i Push
  Zabronione jest posiadanie kilku kont i/lub gra na kilku kontach na tym samym serwerze ("Multikonta"). Jeśli gracz będzie posiadał więcej niż jedno konto na tym samym serwerze, wszystkie zostaną zablokowane. To samo tyczy się kont, które służą do wspierania innych kont ("Push"). Zatem zarówno konto wspierające jak i wspierane zostaną zablokowane. Gracze zobowiązani są do zgłaszania takich przypadków (gdy jedno konto służy tylko do rozwoju innego konta) do Zespołu Wsparcia Tentlan ("Zespół Wsparcia"). Jeśli użytkownik spróbuje wykorzystać takie konta do rozwoju własnego, zostanie on na stałe wykluczony z gry, bez szansy na odwołanie.


  1.3. Współdzielenie łącza internetowego
  Jeśli kilku użytkowników korzysta z tego samego łącza internetowego (np. w szkole, pracy, domu, kafejce internetowej) i gra na tym samym serwerze, to są oni zobligowani do poinformowania Zespołu Wsparcia o tym fakcie. W przeciwnym wypadku, konta mogą zostać uznane jako multikonta i zostać zablokowane bez szansy na odwołanie. We wszelkich kwestiach spornych, to na użytkowniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że konta są zarządzane przez różne osoby. Między takimi kontami nie może dochodzić do żadnych interakcji.


  1.4. Dzielenie konta
  Każde konto należy i jest kontrolowane tylko przez jednego gracza. Udostępnianie konta innym osobom jest zabronione, wyjątek stanowi Zasiadanie konta (pkt. 1.5).


  1.5. Zasiadanie konta

  • Zasiadanie konta umożliwia graczowi jego obserwację przez maksymalnie 7 kolejnych dni przez innego gracza.
  • Gracz, który zamierza udostępnić swoje konto innemu graczowi w ramach zasiadania konta, musi poinformować o tym Zespół Wsparcia i przestrzegać zasad wymienionych w punkcie 1.5 niniejszych Zasad Gry. Zasiadanie konta jest dozwolone tylko po uzyskaniu zgody od Zespołu Wsparcia, która jest udzielana drogą elektroniczną, poprzez e-mail. Jeśli zgoda nie została wydana, konta zostaną zakwalifikowane jako multikonta i zablokowane bez szansy na odwołanie.
  • Informowanie o zasiadaniu konta: Gracz, który zamierza udostępnić swoje konto w celu zasiadania musi skontaktować się z Zespołem Wsparcia i przedstawić nazwę zasiadanego konta, a także nazwę konta osoby, która będzie zasiadała (z nazwą serwera włącznie) oraz datę rozpoczęcia zasiadania konta. Wiadomość zawierająca wymienione informacje musi zostać wysłana z adresu e-mail powiązanego z kontem, które będzie zasiadane. Zespół Wsparcia przekaże decyzję o zasiadaniu, dotyczącą każdego z kont drogą elektroniczną poprzez e-mail.
  • Po upływie 7-dniowego okresu (maksymalnego czasu zasiadania czyjegoś konta), musi upłynąć kolejne 7 dni, aby konto mogło być ponownie zasiadane. Podczas zasiadania konta nie można dokonywać zmian na koncie takich jak: zmiana adresu e-mail i/lub hasła.
  • Po zakończeniu okresu zasiadania (maks. 7 dni) gracz, który zasiadał konto nie może ponownie zasiadać innego konta przez kolejne 7 dni. Oprócz tego, gracz nie może zasiadać więcej niż 1 konto na raz, bez względu na to, czy zasiadane konto znajduje się na tym samym serwerze, czy też nie. Nie może on także czerpać korzyści z zasiadanego konta. W momencie wykrycia podejrzanych działań na takim koncie, wszystkie powiązane konta zostaną zablokowane. Oznacza to, że konto zasiadającego może zostać wykluczone zgodnie z punktem 1.2 opisującym multikontowość, jeśli Zespół Wsparcia nie wyraził zgody na każdy okres zasiadania konta.
  • Konto może zasiadać tylko i wyłącznie jedna osoba. Okres zasiadania uznaje się za zakończony, gdy prawowity posiadacz się na nie zaloguje.

  1.6. Wymiana kontami i cesja konta

  • Jeśli gracz dokona wymiany konta na inne bądź dokona cesji konta na osobę trzecią, bez udziału Zespołu Wsparcia, to potem żadne skargi i roszczenia nie będą przyjmowane, a konto które zostało przekazane bądź wymienione nie otrzyma żadnego wsparcia, chyba że, roszczenie jest wysłane z adresu e-mail konta, które zostanie wymienione/ przekazane.
  • W momencie, gdy konto zmieni swojego posiadacza, musi upłynąć 28 dni, aby można było ponownie go zmienić. Po przejęciu konta przez nowego posiadacza, jest on zobowiązany do zmiany adresu e-mail w ciągu pierwszych 12 godzin od przekazania.

  1.7. Sprzedaż kont
  Jakiekolwiek działania dotyczące sprzedaży/kupna kont są niedozwolone. Zatem zabroniona jest sprzedaż konta lub jego części, kupno bądź składanie ofert w celach komercyjnych.


  § 2. Wykorzystywanie błędów


  Odkrywanie błędów/niedociągnięć w systemie gry w celu ich wykorzystywania do osiągnięcia nieuczciwej przewagi jest surowo zabronione. Każdy gracz jest zobligowany do natychmiastowego poinformowania Zespołu Wsparcia o krytycznych błędach jakie napotkał. Jeśli gracz uzyska nieuczciwą przewagę, poprzez wykorzystywanie błędów/niedociągnięć, jego konto zostanie natychmiast zablokowane. Te same konsekwencje dotyczą graczy, którzy wykryli błąd, ale celowo nie zgłosili go do Zespołu Wsparcia


  § 3. Manipulacja grą


  Wszelkie forumy manipulacji bądź wpływania na system gry, jak też generowanie nieuzasadnionego ruch na serwerze jest surowo zabronione. Tak samo zabronione jest wykorzystywanie botów, automatycznych bądź półautomatycznych skryptów, programów, które mogą aktywować i/lub wykorzystywać określone funkcje gry. Jeśli użytkownik zignoruję tę zasadę, zostanie on natychmiast wykluczony z gry. Dodatkowo, wydawca (Lionmoon) zachowuje sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w przypadku braku zastosowania się do tej zasady.


  § 4. Groźby do życia


  Wszelkie próby wymuszenia, przymusu i/lub gróźb kierowanych do innych graczy mogą prowadzić, w zależności od ich wagi, do wykluczenia gry z jednego lub kilku/wszystkich serwerów, forum i czatu Tentlan. Zespół Wsparcia zachowuje prawo do oceny wagi każdej sprawy i zastosowanej kary.


  § 5. Nazwy graczy, plemion i opisy w profilach


  5.1. Wszelkie polityczne, pornograficzne, obraźliwe, rasistowskie, zniesławiające treści, a także jakakolwiek inna zawartość, która może brzmieć obraźliwie dla innych graczy, Zespołu Tentlan czy Lionmoon, zarówno poprzez publikację obrazków, opisów profilu czy wyboru pseudonimu, bądź wykorzystująca wulgarne słownictwo jest surowo zabroniona. Wspomniane treści zostaną wycięte a ich autorzy wykluczeni z gry - bez wcześniejszego uprzedzenia i bez prawa do odwołania.


  5.2. Plemiona, które nawiązują do nazw już istniejących plemion, założone w złośliwym zamiarze, tylko po to, by powodować zamieszanie, bądź obrażać czy szydzić z innych graczy/plemion zostaną natychmiast rozwiązane a ich założyciele/administratorzy wykluczeni z gry. Sankcje z tego tytułu mogą zostać rozciągnięte na pozostałych członków takiego plemienia.


  § 6. Komunikacja w grze poprzez PW, Chat oraz Forum


  6.1. Gracze, którzy poprzez system prywatnych wiadomości w grze, forum czy czatu przesyłają opisane w paragrafie 5 niniejszych Zasad Gry, zabronione treści, bądź tacy, którzy spamują bądź drażnią innych graczy, mogą oczekiwać konsekwencji. Sankcje nakładane na graczy mogą różnić się w zależności od każdej z sytuacji. Proszę pamiętać, że wiadomość może być obraźliwa, nawet jeśli nie zawiera wyraźnej treści, która jest zabroniona. Ocena treści należy do Zespołu Wsparcia, który decyduje o każdym przypadku i podejmuje odpowiednie sankcje.

  6.2.
  Wszelkie zachowania, które mogą być irytujące dla Zespołu Tentlan, np. wysyłka wiadomości e-mail, korzystanie z forum czy czatu, publikację opisów profili itp. będą karane sankcjami, które w zależności od danego przypadku, mogą doprowadzić do wykluczenia.


  § 7. Podszywanie się pod Zespół Wsparcia


  Podszywanie się pod któregokolwiek z członków Zespołu Wsparcia jest zabronione. Tyczy się to nazw, awatarów, sygnatur itp.


  § 8. Naruszenie Zasad Gry


  8.1. Jakiekolwiek naruszenie zasad gry może spotkać się z karą blokady konta od 1 dnia w górę, aż do całkowitego wykluczenia z usunięciem konta włącznie. W zależności od wagi każdej sytuacji, Zespół Wsparcia może zastosować wspomniane sankcje na konta użytkownika znajdujące się na innych serwerach, czy innych grach firmy Lionmoon.

  8.2.
  Każde wykluczenie może zostać opublikowane na oficjalnym forum gry. Zespół Tentlan jest zobowiązany do wychwytywania naruszeń niniejszych Zasad Gry


  § 9. Język


  Obowiązującym językiem w grze jest język polski. Należy posługiwać się nim w grze, na pozostałych powiązanych stronach, czacie i forum.


  § 10. Zmiany w Zasadach Gry

  Zespół Tentlan zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian w Zasadach Gry w dowolnym momencie, szczególnie, gdy niektóre elementy w grze zostały zmienione. Zaleca się regularne śledzenie obecnych zasad gry przez graczy, które zwykle są opublikowane na oficjalnym forum gry Tentlan.


  § 11. Zastosowanie Ogólnych Warunków Umowy ("OWU")


  Uzupełnieniem do niniejszych zasad gry, są Ogólne Warunki Umowy, które mają zastosowanie do gry i pozostałych usług jak np. forum, czatu itp. W przypadku sprzeczności między OWU a niniejszymi zasadami gry, przepisy zawarte w OWU mają pierwszeństwo.