Herní pravidla

 • Herní pravidla


  Naposledy aktualizováno: 27. července 2016  Preambule


  Tato Herní pravidla („pravidla“) upravují účast v on-line hře Tentlan („hra“). Pravidla se vztahují na všechny hráče bez výjimek za účelem zajištění fair-play prostředí ve hře. Zaregistrováním herního účtu ve hře jsou hráči povinni tato pravidla respektovat. Upozorňujeme, že je povinností hráče se s těmito pravidly seznámit a řídit se jimi. Neznalost pravidel neznamená zbavení se povinnosti se jimi řídit.
  § 1. Herní účet

  • Každý hráč může mít v Tentlanu pouze jeden herní účet na herním serveru (v herním světě). Na každém herním účtu může být hráno pouze pro rozvoj a prospěch tohoto účtu. Účty, které existují pouze k poskytování výhod jiným účtům, mohou být permanentně zablokovány.
  • Dvěma či vícero hráčům je povoleno sdílet internetové připojení, případně hrát ze stejného PC, za podmínky, že každý z hráčů hraje výhradně na svém účtu a zároveň jeden účet neslouží k poskytování výhod jinému účtu / účtům.
  • Na herním účtu může hrát pouze jeden hráč. Užívání herního účtu vícero hráči není povoleno, včetně jakéhokoliv dočasného užívání stejného účtu více než jedním hráčem. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je „account sitting“, viz § 1d.
  • V době nepřítomnosti ve hře je každému hráči dovoleno, aby na jejich účet dohlížel jiný hráč („account sitting“), za předpokladu, že toto období nepřesáhne 10 po sobě jdoucích dní a k tomuto dohledu nedochází častěji, než jednou za 30 dní. K povolení „account sitting“ není za potřebí žádného zvláštního souhlasu týmu podpory. Dohlížející hráč není za žádných okolností oprávněn čerpat jakékoliv výhody z účtu, na který dohlíží, ať již pro svůj účet, či pro jiné účty, avšak pouze pro účet, na který dohlíží. Vlastník účtu je zodpovědný za dohlížejícího hráče.
  • Jakékoliv komerční aktivity spojené s účty nejsou povoleny. Je tedy zakázáno prodávat účty nebo jejich části, kupovat, či nabízet účty jakýmkoliv jiným způsobem za účelem komerčního využití.


  §2. Komunikace

  • K zajištění přátelského a příjemného herního prostředí je ode všech hráčů očekáváno, že budou s ostatními hráči i s členy týmu podpory jednat s respektem a zůstanou tolerantní a zdvořilí při vzájemné komunikaci.
  • Zapovězeno je:

   • Jakákoliv forma politicky extrémního, pornografického, urážlivého, rasistického, hanlivého či podobného obsahu
   • Zasílání spamu, řetězových zpráv či reklamních odkazů
   • Urážení ostatních hráčů, užívání vulgarismů či urážlivého tónu
   • Jakékoliv náznaky vydírání, donucování a/nebo výhružky směrem k reálnému životu
   • Vydávání se za kteréhokoliv člena týmu podpory, včetně užívání jmen, přezdívek, avatarů, podpisů apod.,
  • Není povoleno zveřejňovat osobní korespondenci (osobní zprávy, diskuse), bez výslovného souhlasu všech účastníků a to včetně komunikace s členy týmu podpory.
  • Nevhodné chování směrem ke členům týmu podpory, zneužívání tlačítka k nahlášení hráčů, či systému ticketů může taktéž vyústit v sankce.
  • Oficiálním jazykem této verze hry je čeština. To se týká samotné hry, všech souvisejících webových stránek, chatu a fóra. Užívání jiných jazyků při jakékoliv komunikaci ve hře či na fóru není dovoleno.

  a to při každém použití chatu, fóra, zasílání zpráv ve hře, nahrávání obrázků, zveřejňování profilů či jmen hráče a kmene (jméno hráče, kmene, měst apod.), nebo při používání kterékoliv jiné herní funkce. Tým podpory vyhodnotí, zda chování v každém jednotlivém případě bylo v souladu s výše uvedenými pravidly a případně zavede příslušné sankce.
  §3. Zneužívání bugů

  • Zneužívání jakýchkoliv chyb/bugů v herním systému za účelem získání neoprávněné výhody je přísně zakázáno. Každý hráč je povinen nahlásit týmu podpory všechny kritické chyby, které jsou mu známy.
  • Jakákoliv manipulace s herním systémem či zasahování do něj, stejně jako vytváření nadbytečného pohybu dat je zakázáno. Stejně tak je zakázáno používání botů, automatických či polo-automatických programů nebo skriptů, které mohou aktivovat a/nebo zneužívat jisté funkce herního systému.


  §4. Obstrukce průběhu hry


  Vědomé a úmyslné zamezování přístupu do hry ostatním hráčům, či významné bránění v jejich hře, například vysíláním vysokého a nepřiměřeného množství útoků či špionážních misí, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který způsobí významnou překážku ve hře či nemožnost načíst a/nebo používat herní software je zakázáno. Tým podpory vyhodnotí každý případ jednotlivě a v případě zjištění obstrukcí průběhu hry přistoupí k příslušným sankcím.  §5. Protěžování účtu („pushing“)

  • Používání jednoho nebo vícero účtů za účelem zrychlení herního postupu jiného účtu („pushing“) je zakázáno. Jde o případy, kdy jeden herní účet pravidelně a opakovaně získává vojáky a/nebo suroviny od jiného účtu/účtů, a tedy tyto přesuny jsou jednostranné a ve prospěch protěžovaného účtu/účtů, či jsou extrémně nevyvážené ve prospěch takového účtu.
  • Jednorázové či občasné zasílání vojáků/surovin mezi členy kmene za účelem vzájemné pomoci, stejně jako přesuny vojáků ke společným akcím (společné útoky, obrana, apod.) jiným členům kmene, pokud k takovým přesunům nedochází pravidelně a k vytvoření jednostranné výhody jednoho a toho samého účtu není považováno za protěžování účtu („pushing“).


  §6. Porušení herních pravidel

  • Jakékoliv porušení herních pravidel může být potrestáno sankcemi, od dočasného zablokování účtu či zamezení přístupu do chatu, až po permanentní zablokování herního účtu. Tým podpory není povinen hráče, kteří se dopustili porušení pravidel, dopředu o tomto přestupku informovat. V závislosti na závažnosti každého jednotlivého případu rozhodne tým podpory o příslušné sankci.
  • Ve specifických a jasně prokázaných případech, i pokud takové případy nejsou výslovně uvedeny v těchto pravidlech, si tým podpory vyhrazuje právo zasáhnout a uplatnit sankce, pokud to bude potřeba.  §7. Změna herních pravidel


  Tým hry Tentlan si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, obzvláště v případech, kdy došlo ke změně některých částí hry. Hráčům se doporučuje udržovat si povědomost o aktuální verzi pravidel, která jsou zpravidla zveřejněna na oficiálním fóru Tentlanu.